top of page

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

 

Adam Technology s.r.o., ID Broj (IČO): 09360735, sa kancelarijom registrovanom u Ulici Evropská 2758/11, 160 00 Prag 6, Češka upravlja web aplikacijom Moler Adam na moleradam.com (dalje u tekstu: Kompanija), kao voditelj obrade podataka želeli bismo obavestiti korisnike web aplikacije (dalje u tekstu:  “Subjekte obrade podataka”) o metodama i opsegu obrade osobnih podataka sakupljenih od strane Kompanije uključujući opseg "Subjekata obrade podataka" prava povezanih sa obradom njihovih ličnih podataka od strane Kompanije.

1. KOJE LIČNE PODATKE ĆEMO OBRADJIVATI?

​​

Kompanija obradjuje, u skladu sa Odredbom(EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Komisije 27 April 2016 o zaštiti fizičkih osoba pri obradi ličnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka, i stavljanju izvan snage Direktivu 95/46/EC (Opšta odredba o zaštiti podataka; dalje u tekstu “GDPR”) i u skladu sa relevantnim nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti podataka, sledeće lične podatke: 

  (a) identifikacione podatke i adresu (ime, prezime, e-mail adresa, telefonski broj, adresa stanovanja, broj bankovnog računa);

  (b) informacije koje se prikupljaju automatski, kao što su vaša IP adresa, tip pretraživača, operativni sistem, verzija aplikacije i geografska lokacija. Takođe prikupljamo informacije o vašem korišćenju veb lokacije Adam, kao što su stranice koje ste posetili ili termini za pretragu koje koristite. Ove informacije prikupljamo postavljanjem kolačića. Za više informacija o kolačićima koje koristimo, pogledajte našu Izjavu o kolačićima.

 

Kompanija obradjuje lične podatke isključivo u dalje navedene svrhe u meri i vremenu koje je potrebno za postizanje takvih svrha.

 

2. ZA KOJE SVRHE I NA KOJIM PRAVNIM OSNOVAMA OBRAĐUJEMO VAŠE LIČNE  PODATKE?

 

(a) Za posredovanje u komunikaciji i između neovisnih pružatelja usluga i njihovih klijenata

 • Obrada sledećih ličnih podataka – ime, prezime, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, adresa stanovanja, broj bankovnog računa – koja je nužna za posredovanje u komunikaciji između neovisnih pružatelja molerskih usluga te i njihovih krajnjih korisnika kako bi naknadno ispunili prava koja proizlaze iz provizije za naknadu za usluge od strane Moler Adam, uključujući vođenje evidencije o takvim odnosima i komunikaciji vezanoj za Vas i Kompaniju putem web aplikacije.

(b) Radi zaštite pravnih interesa (potraživanja)

 • Obrada ličnih podataka u ograničenoj meri prema potrebi legitimnih interesa Kompanije koji uključuju naplatu potraživanja Kompanije od trećih strana i pružanje zaštite od podnesenih zahteva protiv Kompanije. 

​​

(c) Za tržište i promociju Kompanije i usluge web aplikacije putem promotivnih e-mailova i drugih elektronskih i komunikacijskih mreža u komercijalne svrhe prema Zakonu br. 480/2004 Sb., o određenim uslugama tehnološkog društva.

 • Kompanija prikuplja i obrađuje lične podatke Subjekata obrade podataka u sledećoj meri – e-mail adresa.

 • Možete odustati od primanja promotivnih e-mailova u bilo kojem trenutku klikom na dugme  "otkazivanje pretplate" u poruci.

 

3. KO SU PRIMATELJI VAŠIH LIČNIH  PODATAKA?

​​

U cilju postizanja prethodno opisanih svrha, lični podaci mogu biti obrađeni, osim Kompanije  i njezinih zaposlenika, i od strane partnera Kompanije. Kompanija pažljivo bira svoje partnere, odnosno treću stranu koja može obrađivati Vaše lične podatke kao izvršitelj obrade ličnih podataka, i poverava lične podatke samo subjektima koji garantiraju sprovođenje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera prvenstveno kako bi se sprečilo nezakonito uništavanje, gubitak, promena, neovlašćeno objavljivanje prenesenih, spremljenih podataka ili obrađenih ličnih podataka koristeći druga sredstva ili neovlašćeni pristup tim podacima. 

 

Drugi subjekti koji mogu imati pristup Vašim podacima su, ili u budućnosti mogu biti:

 

 • osobe koje vode tehničke aspekte određene usluge ili osobe koje upravljaju tehnologijom koju Kompanija koristi za takve usluge (poput dobavljača softvera i računarskih sistema, pružatelja komunikacionih usluga, pružatelja usluga marketinga i promocije;

 • pružatelji savetodavnih usluga Kompanije (poput sudskih kancelarija);

 

Kompanija je dužna otkriti neke od Vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonodavstvom,na primer upravnim telima, sudu, telima za sprovdbu zakona u vezi sa administrativnim, kaznenim ili građanskim postupcima.


4. KOLIKO DUGO KOMPANIJA IMA PRAVO OBRAĐIVATI VAŠE LIČNE PODATKE?

 • Kompanija vrši obradu Vaših ličnih podataka u trajanju ugovornog odnosa i 5 godina nakon raskida istog, primarno zbog potencijalnih potraživanja u budućnosti od Vas ili od strane Kompanije. Ako nestane potreba ili istekne vreme za obradu ličnih podataka u kojima bi se obrada mogla vršiti, lični podaci odmah će biti nepovratno izbrisani.

 • U slučaju obrade Vaših ličnih podataka kako bi se ispunila zakonska obveza, Kompanija će obrađivati Vaše lične podatke samo u vremenskom periodu koji je propisan zakonima i propisima, uključujući, ali ne ograničeno poreznim i finansijskim zakonodavstvom.

 • U slučaju primene legitimnih interesa Kompanije, možemo obrađivati Vaše lične podatke u vremenskom razdoblju koje odgovara pojedinoj svrsi u cilju ostvarivanja posebnih zakonskih interesa. 

 

5. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE LIČNIH PODATAKA OD STRANE KOMPANIJE?

U vezi Vaših osobnih podataka, kao ispitanik imate sledeća prava:

​​

 • Pravo na opoziv obrade Vaših  ličnih podataka u bilo kojem trenutku (u slučajevima da se obrada temelji na Vašem pristanku);

 • Pravo na pristup Vašim ličnih podacima (pravo na informaciju o tome obrađuju li se podaci koji se odnose na Vas ili ne, od strane Kompanije, i ako da, pristup ličnim podacima i svim drugim informacijama navedenim u Čl. 15 GDPR);

 • Pravo na prenosivost podataka (pravo na strukturno dobijanje često korišćenih ličnih podataka koji se odnose na Vas u mašinskom čitljivom formatu, i pravo na prenos takvih podataka drugom voditelju obrade; i pravo na direktan prenos ličnih podataka od jednog izvršitelja obrade drugom izvršitelju, kada je to tehnički izvedivo);

 • Pravo na ispravak (pravo zahtevati da Kompanija bez nepotrebnog odgađanja ispravi netačne lične podatke koji se odnose na Vas);

 • Pravo na ograničavanje obrade (pravo zahtevati da Kompanija ograniči obrađivanje ličnih podataka, uključujući, ali ne ograničeno na to proveru ispravnosti podataka od strane Kompanije; ili ako Tvrtka nezakonito obrađuje osobne podatke, ali ih ne želite izbrisati);

 • Pravo na brisanje (pravo zahtevati da Kompanija izbriše Vaše lične podatke bez nepotrebnog odgađanja, na primer kada lični podaci više nisu potrebni u svrhu zbog kojih su prikupljeni ili ste povukli dozvolu za obradu ličnih podataka od strane Kompanije i više ne postoje druge pravne osnove za obradu ličnih podataka ili ako Kompanija nezakonito obrađuje lične podatke);

 • Pravo na podnošenje zahteva Uredu za zaštitu ličnih podataka.

6. KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI KOMPANIJU?

​​

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano uz obradu Vaših ličnih podataka ili ostvarivanje gore navedenih prava, možete kontaktirati Kompaniju putem pošte na adresu Evropská 2758/11, 160 00 Prag 6, Češka ili putem e-maila na adresu adam@moleradam.com.

bottom of page