top of page

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA KORISNIKE (MOLERI)
 

Ovi uslovi i odredbe utvrđuju osnovne uslove koji regulišu korišćenje usluga Adama od strane Kupaca.

Profesionalne usluge mogu se pružiti putem Adamove platforme samo uz vašu saglasnost sa uslovima i odredbama navedenim u nastavku."

 

Članak I
Definicija pojmova
 

1. Kako se koristi u ovom dokumentu:

Adam označava Adam Technology s.r.o., kompaniju sa sedištem na adresi Evropská 2758/11, 160 00 Prag 6, Češka Republika, IČ (ID broj): 09360735, upisanu u Trgovački registar koji vodi Opšinski sud u Pragu, Odeo C, Broj spisa 335125, poslovno društvo koje pruža podršku tehnologiji upravljanja poslovnim aktivnostima kupaca (u daljnjem tekstu "Usluge") specijalizirane za profesionalne usluge i povezuje osobe zainteresirane za kupnju profesionalnih usluga sa svojim kupcima koji žele pružiti profesionalne usluge u određeno vreme i na odgovarajućem mestu.

Kupac označava fizičku osobu ili pravnu osobu koja obavlja poslovne aktivnosti na temelju valjane poslovne licence za profesionalne usluge, koja pruža profesionalne usluge u vlastito ime i odgovornosti prema krajnjim korisnicima usluga u okviru posebnog pravnog odnosa utemeljenog na ugovoru o radu.

Usluge Adama označavaju usluge pružene od strane Adama, uključujući pružanje Adamove tehnološke platforme, korisničku podršku, posredovanje komunikacije između kupca i korisnika profesionalnih usluga i druge slične usluge.

Ugovor označava ugovor o korištenju usluga Adamove platforme koji se zaključuje prema pravnoj radnji, te ovi Uslovi i odredbe koji uređuju odnose između kupca i Adama u vezi s korištenjem usluga Adama.

Profesionalac označava predstavnika, zaposlenika ili dobavljača kupca (osobu koja pruža profesionalne usluge za kupca, a koja nije zaposlenik kupca) koji zadovoljava uslove i odredbe Adama koje su primenjive u određeno vreme na aktivne profesionalce koji koriste usluge Adama; i kojima je Adam ovlastio pristup uslugama Adama u svrhu pružanja profesionalnih usluga u ime kupca.

Korisnik profesionalnih usluga/Korisnik usluge označava fizičku osobu ili pravnu osobu koja traži profesionalne usluge i ulazi u poseban ugovorni odnos s kupcem, na temelju kojeg kupac pruža profesionalne usluge.

Profesionalne usluge podrazumevaju pružanje usluga određenog tipa ručnih veština, koje se obavljaju u cilju ostvarivanja profita, kao što su molerisanje, vodoinstalaterski radovi, stolarski radovi, električni radovi, arhitektonski radovi, selidbe i druge usluge korisnicima profesionalnih usluga putem Adamovih usluga, odnosno klijentima i njihovim profesionalcima.

Upit za profesionalne usluge označava upit korisnika usluge u Adamu putem kojeg Adam pruža mogućnost klijentu da pruži profesionalne usluge korisniku usluge.

Ugovor o radu označava ugovor sklopljen na osnovu pisanog narudžbenog lista između korisnika usluge i klijenta koji pruža profesionalne usluge korisniku usluge putem profesionalaca. Takav ugovor o radu predstavlja poseban pravni odnos između klijenta i korisnika usluge. Klijent je u potpunosti odgovoran za pravilno izvršenje ugovora o radu. Adam nije strana u ugovoru o radu i iz toga ne proizlaze nikakve pravne obaveze za Adama.

 

Članak II

Početne izjave stranaka:

 

1. Adam priznaje da je operator tehnološke platforme i da poseduje potrebno znanje, stručnost i know-how kako bi omogućio Adamu generisanje poslova za kupca prema dogovorenim uslovima.

2. Kupac izjavljuje da želi uspostaviti poslovnu suradnju s Adamom kao strankom koja koristi tehnološke i administrativne usluge za podršku svojim poslovnim aktivnostima. Kupac priznaje i slaže se da je Adam pružatelj administrativne tehnološke podrške i ne pruža profesionalne usluge kako je definirano u točki 1.1.

3. Izjave stranaka. Obe stranke izjavljuju da sklapaju ovaj sporazum u svrhu stvaranja poslovnih prilika, pružanja Adamove tehničke podrške i admini
strativne podrške kupcu.
 

Članak III

Predmet sporazuma

Adam se slaže da pruži administrativnu i tehničku podršku za poslovne aktivnosti kupca u skladu s ovim sporazumom. Kupac se slaže da plati naknadu za usluge Adamu za takvu podršku.

Članak IV


Definicija odnosa između kupca i korisnika

Odnos između stranaka - Kupac prihvatai slaže se da pružanje profesionalnih usluga od strane kupca korisnicima rezultira uspostavom Ugovora o radu, odnosno pravno obavezujućim direktnim poslovnim odnosom bez uključivanja Adama, između kupca i korisnika. Kupac snosi isključivu odgovornost za sve obaveze kupca prema korisnicima ili trećim stranama koje proizlaze iz pružanja profesionalnih usluga od strane kupca.

Kontakt podaci - Kupac priznaje i slaže se da Adam može komunicirati kontakt podatke kupca i/ili podatke o osiguranju korisniku na razumnu zahtev korisnika.

 

Članak V

Definicija odnosa između Adama i kupca

 

1. Odnos između stranaka. Adam povezuje potencijalne korisnike profesionalnih usluga sa kupcima Adama koji žele pružiti profesionalne usluge u određeno vreme i na određenom mjestu. Kupac priznaje i slaže se da, zbog činjenice da Adam pruža administrativnu i tehnološku platformu kupcu i generiše nove profesionalne poslove, nastaje pravno obvezujući, direktan poslovni odnos između Adama i kupca sa jednakim pozicijama Adama i kupca kao dva odvojena poslovna subjekta. Adam ne upravlja ili kontroliše kupca ili kupčeve profesionalce tokom izvršenja ovog ugovora. Kupac i kupčevi profesionalci nisu ovlašćeni da preuzimaju pravne obveze u ime Adama i garantuju da se neće predstavljati kao zaposlenici, izvršitelji ili ovlašćeni predstavnici Adama ili bilo koje od Adamovih filijala. Strane izričito potvrđuju da ovaj ugovor nije radni ugovor i ne uspostavlja nikakvo zaposlenje (u smislu radnog prava, poreznog prava ili zakona o socijalnom osiguranju) između Adama i kupca (ili kupčevih profesionalaca). U pogledu odnosa između kupca i Adama, kupac je i bit će isključivo odgovoran za profesionalne usluge pružene od strane kupčevih profesionalaca.

2. Naknada za profesionalne usluge rezultat je usklađivanja želja korisnika usluga (koliko su korisnici usluga spremni platiti za uslugu) i želja kupca (za koliko je kupac spreman pružiti uslugu). Na temelju toga, Adam usklađuje korisnike usluga i kupce koji su spremni pružiti uslugu pod navedenim uslovima. Predložena cena je preporučeni iznos za obe strane koji treba olakšati pronalazak korisnika usluga i kupca koji su spremni pružiti uslugu pod tim uslovima. Obe strane imaju mogućnost uticaja na konačnu cenu prema potrebi.

3. Prihvatanje posla. Kupac i profesionalci Kupca imaju pravo da prihvate ili odbiju bilo koji posao koji je generisan od strane Adama. Prihvatanjem posla, Kupac pristaje da uđe u Ugovor o radu sa Korisnikom usluga. Prihvatanjem, Kupac prihvata obim profesionalnog posla i povezane zadatke koji su uključeni u kalkulaciju ili dodatne usluge koje je tražio Korisnik usluga, kao i kvalitet koji je zahtevao Korisnik usluga, a koji su predstavljeni Kupcu putem Adama i/ili bilo kojeg predstavnika Adama.

4. Usluge pružene od strane treće strane. Ukoliko Kupac ispunjava svoje obaveze proistekle iz ovog Ugovora i Ugovora o radu putem profesionalaca Kupca, Kupac će snositi istu odgovornost za takvo izvršenje kao da je Kupac sam obavio te usluge. Kupac je obavezan da o tome obavesti Adama sa razumnim prethodnim obaveštavanjem pre pružanja usluge.

5. Obaveza obaveštavanja. Kupac i profesionalci Kupca priznaju i prihvataju zahtev Korisnika usluga da se pismeno potvrdi konačna cena i obim profesionalnih usluga pre početka profesionalnih usluga. Kupac i profesionalci Kupca takođe priznaju i prihvataju zahtev Korisnika usluga da se nakon završetka profesionalnih usluga potpiše izveštaj o predaji sa Korisnikom usluga, kojim Korisnik usluga pristaje na izvršenje, kvalitet i obim profesionalnih usluga.

6. Prenos potraživanja - U slučaju da Korisnik usluga ne izvrši potpunu uplatu cene za obavljeni posao prema Ugovoru o obavljenom radu zaključenom između Korisnika usluga i Kupca u vezi korišćenja usluga pruženih od strane Adama najkasnije do 5. dana nakon predaje završenog posla od strane profesionalca, Kupac će preneti Adamu:
a) svoje celokupno potraživanje sa pripadajućim pravima, koje obuhvata pravo na plaćanje od strane Korisnika usluga cene za izvršenje posla na osnovu Ugovora o obavljenom radu zaključenog između Korisnika usluga i Kupca u vezi korišćenja usluga pruženih od strane Adama;
b) svoje celokupno potraživanje sa pripadajućim pravima, koje obuhvata pravo na plaćanje od strane Korisnika usluga ugovorne penale u iznosu od 0,05% od nepodmirenog iznosa cene za posao za svaki započeti dan kašnjenja sa plaćanjem cene za posao na osnovu Ugovora o obavljenom radu zaključenog između Korisnika usluga i Kupca u vezi korišćenja usluga pruženih od strane Adama.

 

Član VI

Definicija odnosa između Kupca i Profesionalaca

 

Odnos između strana - Kupac snosi isključivu odgovornost za sve obaveze prema Profesionalcima koje proizlaze iz odnosa Kupca sa Profesionalcima (uključujući pružanje profesionalnih usluga). Kupac priznaje i slaže se da će vršiti isključiv nadzor nad Profesionalcima i pridržavati se svih primenjivih zakona (uključujući poreske, socijalno-osiguravajuće i radno-pravne propise) koji regulišu odnos Kupca sa Profesionalcima ili su na drugi način povezani sa tim.

Odgovornost za Profesionalce - Kupac priznaje da Kupac snosi, u svim okolnostima, odgovornost i odgovornost za Profesionalce i njihovo postupanje i greške prema korisnicima i Adamu.

 

Članak VII

Zahtjevi za profesionalne usluge

 

1. Provera kvaliteta. Korisnik usluga zahteva pravilno i visokokvalitetno izvršenje profesionalnih usluga. Kvalitet profesionalnih usluga se pretežno ocenjuje od strane Korisnika usluga.

2. Ocenjivanje usluge od strane Korisnika. Kupac priznaje i slaže se da: (a) nakon pružanja profesionalnih usluga, Korisnik profesionalnih usluga će biti zamoljen od strane Adam-a da oceni uslugu putem Adam-ove platforme gde mogu ostaviti opciono komentare ili povratne informacije u vezi profesionalnih usluga.

3. Prosečna ocena. Kupac priznaje da Adam želi omogućiti korisnicima pristup visokokvalitetnim uslugama putem Adam-ove administrativne i tehnološke platforme. Da bi svaki Profesional mogao nastaviti koristiti pristup administrativnoj i tehnološkoj platformi Adam, prosečna ocena koju dobijaju od korisnika mora ostati iznad minimalno prihvatljive prosečne ocene određene od strane Adam-a za relevantno područje. Adam može povremeno, po sopstvenom nahođenju, ažurirati vrednost takve minimalno prihvatljive prosečne ocene (u daljem tekstu "Minimalna prosečna ocena").

4. Reklamacije. Kupac se slaže da može biti zamenjen za odgovarajućeg Korisnika usluga.

Na zahtev Korisnika usluga, u slučaju ponovljenih reklamacija, kršenja ugovora, ocena ispod minimalne prosečne ocene ili bilo kakve sumnje u štetu za dobro ime Adam-a, njegov brend, reputaciju ili poslovne aktivnosti, ili Adam-ove filijale, Adam ima pravo da zameni Kupca drugim Kupcem za određenog Korisnika usluga ili bilo koju grupu Korisnika usluga prema sopstvenom nahođenju. Adam zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, deaktivira upotrebu administrativne i tehnološke podrške Adam-a.

Kupac se slaže da reklamacije mogu biti komunicirane direktno od strane Korisnika usluga ili preko Adam-a."

 

Članak VIII

Zahtevi za Kupce

 

1. Dokumentacija i stručnost. Kupac priznaje i saglasan je da uvek:

a. poseduje sve dozvole, licence i saglasnosti koje su propisane zakonima Republike Srbije za obavljanje profesionalnih usluga. Kupac izjavljuje da su profesionalci koje angažuje sposobni za obavljanje profesionalnih usluga.
b. poseduje neophodno znanje, iskustvo i održava visok nivo profesionalnosti, usluge i ljubaznosti.

Adam zadržava pravo da povremeno proverava dokumentaciju Kupca na način koji smatra odgovarajućim prema svojoj razumnoj diskreciji.

2. Osiguranje. Kupac se obavezuje da održava polisu osiguranja od odgovornosti za poslovne aktivnosti tokom trajanja ovog sporazuma.

Kupac priznaje i saglasan je da, zajedno sa svakim profesionalcem, snosi isključivu odgovornost za preduzimanje razumnih i odgovarajućih mera, uključujući i zaključivanje odgovarajućeg osiguranja koje ispunjava zahteve svih primenljivih propisa.

3. Poverljivost. Kupac se obavezuje da održava poverljivost svih informacija koje su dobijene tokom poslovne saradnje u okviru ovog sporazuma, uključujući, ali ne ograničavajući se na informacije o kupcima Kupca, cenama usluga, kao i Adamovom know-how-u i sadržaju ovog sporazuma, čak i nakon prestanka sporazuma.

4. Sopstveni resursi. Kupac priznaje i saglasan je da obezbedi sopstvene alate, resurse i druge predmete potrebne za izvršenje zadataka u okviru ovog sporazuma i ugovora o radu, kao i da snosi troškove putovanja na dogovorene datume radi pružanja visokokvalitetnih usluga.

5. Kupac priznaje i saglasan je da ne pruža profesionalne usluge korisnicima usluga u Republici Srbiji sa kojima je sklopio ugovor putem Adama, kao i da ne obavlja druge aktivnosti koje bi bile suprotne interesima Adama i koje bi mogle biti konkurentne i naneti štetu Adamu tokom trajanja ovog sporazuma, kao i 1 godinu nakon njegovog prestanka, bez prethodne pismene saglasnosti Adama. Svako kršenje ove odredbe predstavlja osnov za trenutni prekid ugovornog odnosa sa Kupcem i profesionalcima koje Kupac angažuje.

 

Članak IX

Finansijski uslovi i odredbe

 

1. Saglasnost za zastupanje pri prijemu plaćanja. Korisnik imenuje Adama za privremenog zastupnika korisnika u vezi prijema plaćanja i izdavanja dokumenata isključivo od strane korisnika usluga s kojima korisnik uspostavi ugovor o radu. Korisnik se slaže da se plaćanje koje se izvrši na ovaj način smatra plaćanjem koje je korisnik usluge primio direktno od strane korisnika usluge.

2. Dokumentacija. Korisnik priznaje i slaže se da Adam može izdavati potvrde, račune i poreske dokumente u ime korisnika kao deo administrativne podrške koju pruža Adam. Takvi dokumenti će biti dostavljeni korisniku putem tehnološke platforme. Korisnik je obavezan da odmah proveri dokumenta. Sve ispravke ili sugestije za ispravke na potvrdama, računima ili poreskim dokumentima za profesionalne usluge moraju biti dostavljeni Adamu pisanim putem u roku od tri (3) radna dana od datuma izdavanja. Ako Adam nije obavešten kao što je opisano gore, Adam neće biti odgovoran za greške u dokumentima, za njihovu ispravku ili za bilo kakvo ponovno izračunavanje ili plaćanje.

3. Naknada za uslugu. Korisnik se slaže da plati Adamu mesečnu naknadu za uslugu za svaku uplatu primljenu od strane korisnika usluge za pružene profesionalne usluge u odgovarajućem mesecu, po stopi od 22
% od svakog fakturisanog iznosa profesionalnih usluga + PDV ako je primenljivo.

4. Promene metode obračuna naknade za uslugu. Adam ima pravo da u bilo koje vreme, prema sopstvenom nahođenju, promeni metodu obračuna naknade za uslugu na osnovu lokalnih tržišnih faktora i da obavesti korisnika o takvoj promeni putem e-pošte ili drugih sredstava elektronske komunikacije. Svako dalje korišćenje Adamovih usluga od strane korisnika nakon takve promene metode obračuna naknade za uslugu smatra se izražavanjem pristanka Korisnika na takvu promenu.


5. Isplata Korisniku. Nakon što se oduzmu Adamova potraživanja za plaćanje naknade za uslugu ili druga Adamova potraživanja od Korisnika, Adam će preneti iznose koje su platili korisnici usluga na račun korisnika za pružene profesionalne usluge, koji je Korisnik saopštio Adamu uz dovoljno unaprednog obaveštenja. Adam se odriče svake odgovornosti za neuspele transakcije u slučaju da korisnik pruži netačne bankovne podatke prilikom registracije ili u bilo koje vreme tokom njihove saradnje.

6. Uzajamno potraživanje. Korisnik priznaje i slaže se da Adam može jednostrano koristiti uzajamno potraživanje kako bi namirio svoja potraživanja za plaćanje naknade za uslugu ili ugovorne kazne prema Korisniku, protiv potraživanja korisnika prema Adamu za plaćanje iznosa primljenih od korisnika profesionalnih usluga.

7. Porezi i računovodstvo. Korisnik priznaje i slaže se da Korisnik i svaki od Korisnikovih stručnjaka snose punu odgovornost za svoje računovodstvo ili poresko knjigovodstvo, plaćanje poreza i taksi na svoj prihod i druge zakonske obaveze.

8. Promene cena profesionalnih usluga. Cene profesionalnih usluga mogu se menjati tokom vremena u zavisnosti od zahteva i dogovora između Korisnika i Korisnika usluge.

 

Članak X

Rok trajanja ugovora

 

1. Trajanje ugovora. Odredbe i uslovi navedeni u ovim Opštim uslovima poslovanja stupaju na snagu na datum registracije kupca za usluge koje pruža Adam. Pre početka korišćenja usluga koje pruža Adam, potrebno je završiti proces registracije i pružiti sve potrebne informacije. Klikom na dugme "Registracijom prihvatate Opštim uslovima poslovanja i Obaveštenje o obradi ličnih podataka" tokom registracije, izjavljujete i garantujete da:
imate ovlašćenje, u skladu sa važećim zakonima i registracijama, da zaključite ugovor o korišćenju usluga platforme Adam u svrhu pružanja profesionalnih usluga;
pažljivo ste pročitali ove Opštim uslovima poslovanja, uključujući sve obaveze koje proizlaze iz Opštim uslovima poslovanja i Ugovora, da ih potpuno razumete i pristajete da budete obavezani njima;
sve informacije koje ste nam pružili su tačne, istinite, ispravne i kompletne.

2. Raskid. Svaka strana ima pravo da raskine ovaj ugovor (korišćenjem elektronskih ili drugih sredstava) iz bilo kog razloga ili bez razloga. Rok za obaveštenje je jedan kalendarski mesec i počinje prvog dana meseca koji odmah sledi nakon meseca u kojem je obaveštenje o raskidu dostavljeno drugoj strani. Adam takođe može odmah, bez obaveštenja, raskinuti ovaj ugovor ukoliko Kupac više ne ispunjava zakonske uslove ili standarde i principe koje je Adam odredio za pružanje profesionalnih usluga. Adam će odmah obavestiti Kupca o takvom raskidu

Članak XI
Ugovorne penale

1. Povreda obaveza. U slučaju da Kupac prekrši obavezu pružanja profesionalnih usluga u skladu s ugovorom o radu na pravi i blagovremeni način, Adam zadržava isključivo pravo da naplati jednokratnu naknadu do iznosa od 500 evra po povredi.

2. Kršenje poverljivosti. U slučaju kršenja poverljivosti u skladu s članom 3. člana VIII, Kupac će platiti Adamu ugovornu penalu od 2.000 evra po povredi.

3. U slučaju kršenja obaveza prema članu 5. člana VIII ovde, Kupac će platiti Adamu ugovornu penalu od 5000 evra po povredi.

4. Dogovor o ugovornoj penali ne utiče na pravo zahteva za nadoknadu štete nastale usled kršenja obaveza, ako je takvo kršenje predmet ugovorne penale, čak i ako šteta prelazi iznos ugovorne penale. Strane izjavljuju da je iznos ugovornog penala odgovarajući potencijalnoj šteti koja može proisteći iz kršenja obaveza ovde.

 

Članak XI

Završne odredbe
 

1. Izmene ugovora. Adam zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ovaj ugovor, a izmene stupaju na snagu objavljivanjem novog teksta ugovora putem e-pošte na onlajn portalu koji je dostupan kao deo Adamovih usluga ili putem elektronske obaveštenosti kupca. U slučaju promene Opštim uslovima poslovanja, revidirani tekst će biti objavljen onlajn https://www.moleradam.com/opstiusloviposlovanja. Kupac priznaje i slaže se da izražava pristanak na nove uslove korišćenjem Adamovih usluga nakon objavljivanja novog teksta ugovora i da će biti obavezan novim tekstom. Ako se kupac ne slaže s promenom ugovora, ima pravo da se povuče iz ugovora u roku od 3 dana od dana kada je promena objavljena. Kupac mora poslati zahtev za povlačenje iz ugovora putem e-pošte na adresu adam@moleradam.com

2. Primenljivo pravo. Ovaj ugovor podleže zakonima Republike Češke.

3. Prenos. Kupac ne sme preneti ovaj ugovor u celosti ili delimično, niti svoja prava i obaveze iz ovog ugovora, bez prethodne pisane saglasnosti druge strane. Adam može preneti ovaj ugovor ili neki deo svojih prava i obaveza iz ovog ugovora, u celosti ili delimično, bez saglasnosti, s vremena na vreme.

4. Celi ugovor. Ovaj ugovor, uključujući uvod i sve dodatne uslove i odredbe, predstavlja celokupni sporazum između stranaka u vezi sa predmetom ovog ugovora i poništava sve prethodne ugovore ili aranžmane u vezi sa predmetom ovog ugovora. Kada se koristi izraz "uključujući" i "uključuje", to znači "uključujući, ali ne ograničeno na".

5. Deobnost. Ukoliko se bilo koja odredba ovog ugovora u celini ili delimično smatra potpuno ili delimično nezakonitom, nevažećom ili neizvršnom u bilo kojoj jurisdikciji, ta odredba ili njen deo neće se smatrati delom ovog ugovora, međutim, legalnost, važećnost i izvršnost preostalog dela ovog ugovora ostaju nepromenjeni. U tom slučaju, strane će zameniti nezakonitu, nevažeću ili neizvršnu odredbu (ili njen deo) odredbom (ili njenim delom) koja je zakonita, važeća i izvršna, i čija će svrha i efekat biti što sličniji nezakonitoj, nevažećoj ili neizvršnoj odredbi (ili njenom delu) u skladu sa sadržajem i ciljem ovog ugovora.

6. Datum važenja Uslova i odredbi: 1. avgust 2020. godine

 

bottom of page