top of page

ADAMOVI USLOVI UGOVORA

1. Ugovorni odnos i usluge
 

1. 1. Adam:

Adam označava Adam Technology s.r.o., kompaniju sa registr
ovanom adresom na Evropská 2758/11, 160 00 Prag 6, Češka Republika IČ (Identifikacioni broj): 09360735 registrovanu u Trgovačkom registru koji vodi Opšinski sud u Pragu, Odeljak C, Datoteka 335125.

Adam je tehnološka platforma (u daljem tekstu "Adam Platforma") namenjena omogućavanju fizičkim licima i pravnim subjektima da izraze interes za profesionalne usluge u oblasti domaćinstva (u daljem tekstu "Profesionalne usluge") koje pružaju nezavisni pružaoci takvih usluga u ugovornom odnosu sa Adamom. Prihvatate da Adam ne pruža profesionalne usluge, niti bilo koje druge zanatske usluge ili usluge u domaćinstvu i sve takve usluge pružaju nezavisni dobavljači koji nisu zaposleni u Adam. Profesionalne usluge podrazumevaju pružanje usluga određene vrste ručnih veština, koje se obavljaju u svrhu stvaranja profita, poput pružanja usluga slikanja, vodoinstalacija, stolarstva, električarskih, arhitektonskih, selidbenih i drugih usluga korisnicima profesionalnih usluga putem Adamovih usluga, kupcima i njegovim stručnjacima.

Pristupanjem i korišćenjem usluga, izražavate svoj pristanak sa ovim Uslovima i odredbama (u daljem tekstu "Ugovor") koji uspostavlja ugovorni odnos između vas i Adama. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima i odredbama, niste ovlašćeni koristiti usluge. Ovi Uslovi i odredbe izričito zamenjuju sve prethodne ugovore ili dogovore sa Vama. Adam može odmah prekinuti važnost ovih Uslova i odredbi ili bilo koje usluge koje pružate, ili prekinuti usluge ili odbiti pristup uslugama ili bilo kojem njihovom delu u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.

Adam može promeniti uslove u vezi pružanja usluga. Takve promene postaju važeće po objavi takvih ažuriranih uslova i odredbi ovde ili po objavi promenjenih uslova i odredbi unutar relevantne usluge. Pristupanjem i korišćenjem usluga nakon objave promena, izražavate svoj pristanak sa izmenjenim uslovima i odredbama.

 

1. 2. Korisnik usluge (u daljem tekstu "Vi" ili "Korisnik"):

Korisnik usluge označava fizičko lice ili pravno lice koje je izrazilo interes za zakazivanje profesionalnih usluga kod nezavisnih izvođača.

Ako ste fizičko lice, koristeći Adam platformu, izjavljujete da imate 18 godina ili više, ili ste prošli kroz okolnosti koje su vam omogućile pravnu sposobnost i stoga ste osoba sa punom pravnom sposobnošću.

Ako delujete u ime pravnog lica, korišćenjem Adamove platforme izjavljujete da ste ovlašćeni da zaključite ovaj Ugovor u ime pravnog lica čiji su detalji (uključujući, ali ne ograničavajući se na naziv preduzeća i identifikacioni broj) Vi, kao predstavnik pravnog lica, dostavili Adamu izražavajući interes za zakazivanje usluga slikanja.

Svesno pružanje lažnih informacija, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, adresu, broj telefona ili e-mail adresu, ozbiljan je i prekršajni postupak koji može prouzrokovati značajnu štetu i kršenje zaštite ličnih podataka za Adama, nezavisne pružaoce profesionalnih usluga i treće strane, uključujući potrošeno vreme, potrebne napore za obradu takvog zahteva i potencijalne kazne. Ako svesno pružate lažne, proizvoljne ili na drugi način izmišljene informacije Adamu prilikom izražavanja interesa za zakazivanje profesionalnih usluga, izlažete se riziku od kažnjavanja od strane Adama do 1.000 EUR za svaku takvu svesno pruženu lažnu informaciju.

 

1. 3. Profesionalac:

Profesionalac označava nezavisnog pružaoca usluga koji deluje kao pravno lice ili fizičko lice, a želi, kao ugovorni partner Adama, zaključiti Ugovor o radu sa Korisnikom usluge u vezi pružanja profesionalnih usluga kako je definisano u tački 1.1.

Prihvatate da su Profesionalci nezavisni pružaoci usluga i nisu zaposleni kod Adama. Ne postoji radni odnos između Profesionalaca i Adama.

Prihvatate da Adam ne proverava profesionalne licence ili dozvole Profesionalaca koji pružaju usluge putem Adam platforme.

Pružanje profesionalnih usluga definisano u tački 1.1.:

Prihvatate da Adam nije pružalac profesionalnih usluga. Profesionalne usluge pružaju nezavisni pružaoci usluga - Profesionalci koji nisu zaposleni kod Adama.

 

1. 4. Ugovor o radu:

Ugovor o radu predstavlja ugovor koji se zaključuje između Korisnika usluge i Profesionalca i kojim se utvrđuje obaveza Profesionalca da pruži profesionalne usluge Korisniku usluge u dogovorenom obimu i po dogovorenoj ceni.

 

1. 5. Lokacija usluge:

Ovo je lokacija koju je Korisnik usluge odredio prilikom izražavanja interesovanja za korišćenje profesionalnih usluga u svom Upitu za profesionalnu uslugu.

 

1. 6. Komunikacija između stranaka:

Strane će komunicirati koristeći kontakt podatke navedene u Upitu za profesionalnu uslugu od strane Korisnika usluge i na Adamovom veb sajtu od strane Adama.

 

1. 7. Usluge Adama:

Usluge koje pruža Adam uključuju, ali nisu ograničene na, pružanje Adamove tehnološke platforme, podršku korisnicima i komunikaciju između Kupca i Korisnika profesionalne usluge.

 

2. Slanje upita za Profesionalca
 

2. 1. Upit za profesionalca objavljen online na www.moleradam.com ili na drugoj preusmerenoj ili na drugi način izmenjenoj adresi (u daljnjem tekstu "Upit") uključuje, ali nije ograničen na:

- Specifikacija područja pružanja usluga u kojem je Korisnik usluge zainteresovan

- Informacije o tome da li bi Profesionalac trebao kupiti materijale (npr. građevinski materijal) ili će Korisnik pripremiti materijale o svom trošku

- Eventualno druge relevantne informacije vezane za pružanje profesionalnih usluga

- Cena koju Korisnik usluge nudi Profesionalcu za pružanje profesionalnih usluga

- Ime i prezime Korisnika usluge

- Broj telefona Korisnika usluge

- E-mail adresa Korisnika usluge

- Datum kada Korisnik usluge želi da profesionalne usluge budu pružene od strane Profesionalca

- Adresa Lokacije usluge

 

3. Opseg profesionalih usluga
 

3. 1. Tačne specifikacije profesionalnih usluga koje je Korisnik usluge tražio navedene su u Upitu za profesionalnu uslugu.
 

3. 2. Profesionalne usluge će se pružiti na Lokaciji usluge koja je navedena u Upitu za profesionalnu uslugu.
 

3. 3. Korisnik usluge i Profesionalac će odobriti konačni obim posla i cenu na Lokaciji usluge pre početka profesionalne usluge pismeno sa potpisima obe strane (u daljem tekstu "Narudžbenica").
 

4. Cena
 

4. 1. Prihvatate da usluge Adam platforme mogu biti podložne naknadama za usluge ili proizvode koje primate od Profesionalca. Nakon što ste primili usluge ili proizvode koje ste stekli putem usluga Adam platforme, Adam će posredovati u plaćanju relevantnih naknada u ime Profesionalca kao zastupnik za naplatu s ograničenim ovlašćenjima Profesionalca. Naknade koje plaćate su konačne i ne vraćaju se osim ako Adam drugačije ne odredi.
 

4. 2. Nakon što Korisnik unese detalje na www.moleradam.com, Adam će prikazati preporučenu cenu koja odgovara unetim detaljima u Adamovom razumevanju i pri kojoj, prema Adamovom razumevanju, može doći do poklapanja između Korisnika usluge i Profesionalca. Ta cifra je samo preporučena i procenjena cena na osnovu informacija koje je Korisnik usluge dostavio. Konačna cena se utvrđuje isključivo putem sporazuma između Profesionalca i Korisnika usluge na Lokaciji usluge pre nego što Profesionalac počne sa pružanjem profesionalnih usluga. Adam ne određuje konačnu cenu i na nju ne utiče na bilo koji način.
 

4. 3. Konačna cena za profesionalne usluge će se utvrditi od strane Profesionalca na lokaciji pre početka profesionalnih usluga, na osnovu profesionalne procene obima posla, merenja lokacije usluge i drugih faktora koji mogu uticati na konačnu cenu.
 

4. 4. U slučaju da se konačna cena utvrđena od strane Profesionalca pre početka profesionalnih usluga razlikuje od preporučene procene, Korisniku će biti omogućeno da otkaže Upit pre početka profesionalnih usluga.
 

4.5. Prednaknada u iznosu od 22% mora biti plaćena pre početka radova isključivo na sledeći račun - LT84 3250 0864 9990 1138, SWIFT kod REVOLT21. Nakon dolaska na teren i procene Profesionalca, u slučaju promene cene u odnosu na Adamov predlog, Korisnik usluge je obavezan da što pre plati razliku u odnosu na početnu prednaknadu. Preostali iznos ukupne sume se plaća Profesionalcu po završetku radova, nakon potpisivanja Zapisnika o predaji. U slučaju preplaćivanja, Korisnik ima pravo da zatraži povraćaj, koji će biti izvršen u roku od 30 dana od datuma kada Adam potvrdi postojanje preplaćivanja putem e-pošte.
 

4. 6. U slučaju preplate, Korisnik ima pravo zatražiti povraćaj koji će biti isplaćen u roku od 30 dana od datuma kada Adam potvrdi postojanje preplate putem e-maila.
 

4.7. Korisnik usluge ima pravo da besplatno otkaže svoj upit najkasnije 5 dana pre planiranog početka profesionalne usluge. Ako se upit otkaže manje od 5 dana pre zakazanog početka profesionalnih usluga, Adam može naplatiti Korisniku usluge naknadu za otkazivanje u iznosu do 22% procenjene cene upita.
 

4. 8. Korisnik usluge izričito se slaže da u slučaju da nepravilno plati cenu za izvršene radove prema Ugovoru o izvršenju radova zaključenom između Profesionalca i Korisnika usluge u vezi sa korišćenjem usluga koje pruža Adam, sledeća potraživanja će biti prenesena od Profesionalca na Adama, koji će ta potraživanja naplatiti od Korisnika usluge:
a) celokupno potraživanje sa pratećim pravima koja se sastoje od prava na plaćanje od strane Korisnika usluge cene za izvršenje radova na osnovu Ugovora o izvršenju radova zaključenog između Profesionalca i Korisnika usluge u vezi sa korišćenjem usluga koje pruža Adam;
b) celokupno potraživanje sa pratećim pravima koja se sastoje od prava na plaćanje od strane Korisnika usluge ugovorne kazne u iznosu od 0,05% od nepodmirenog iznosa cene za radove za svaki započeti dan kašnjenja sa plaćanjem cene za radove na osnovu Ugovora o izvršenju radova zaključenog između Profesionalca i Korisnika usluge u vezi sa korišćenjem usluga koje pruža Adam.

 

5. Zaključenje ugovora o radu
 

5. 1. Ugovor o radu će biti zaključen potpisivanjem Narudžbenice.
 

5. 2. Zaključivanjem Ugovora o radu, Profesionalac se obavezuje da će pružiti profesionalne usluge Korisniku usluge u okviru obima i pod uslovima navedenim u Narudžbenici za profesionalne usluge na Lokaciji usluge pre početka profesionalne usluge.
 

5. 3. Adam ne garantuje profesionalno ponašanje, izvođenje ili kvalitet usluga koje pružaju pojedinačni Profesionalci.
 

5. 4. Adamova platforma je efikasan alat za povezivanje Korisnika usluge i Profesionalaca. Adam ne preporučuje niti daje savete Korisniku usluge u vezi sa izborom određenog Profesionalca.
 

5. 5. Adam ne garantuje da će Korisnik usluge biti povezan sa istim Profesionalcem ili da će izvođenje ili kvalitet profesionalne usluge biti isti ako se ponavljaju Upiti koje postavlja isti Korisnik usluge ili ako se postavljaju Upiti u vezi sa istom Lokacijom usluge.

Pod gorenavedenim uslovima, Kupac ustupa Adamu određena potraživanja koja se odnose na sve buduće Ugovore o izvršenju radova zaključene sa Korisnicima usluge u vezi sa korišćenjem usluga koje pruža Adam. Adam će prihvatiti ova buduća potraživanja pod gorenavedenim uslovima.
 

6. Ostali uslovi Ugovora o radu
 

Uz aranžmane navedene u ovim Uslovima i odredbama iznad i u Upitu za profesionalnu uslugu, ovim se dogovaraju sledeći uslovi profesionalnih usluga koje Profesionalac pruža Korisniku usluge:
 

6. 1. Profesionalac je dužan obavestiti Korisnika usluge o obimu i konačnoj ceni profesionalnih usluga u Obrazcu narudžbenice između Profesionalca i Korisnika usluge.
:

6. 2. Profesionalac će obavestiti Korisnika usluge o završetku profesionalnih usluga potpisivanjem protokola o primopredaji završenog rada (u daljem tekstu "Protokol o primopredaji") koji bi trebalo da bude potpisan između Profesionalca i Korisnika usluge.
 

6. 3. Profesionalac ima pravo da završi profesionalnu uslugu u bilo koje vreme bilo kog dana, prema dogovoru sa Korisnikom usluge.
 

6. 4. Korisnik usluge se slaže da sarađuje sa Profesionalcem u skladu sa uslovima i odredbama ili razumno zahtevanim od strane Profesionalca, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće:

- Dozvoljavanje Profesionalcu pristupa prostorijama radi izvršenja usluge ili pružanje Profesionalcu ključeva ili šifri za pristup zgradi radi izvršenja usluge;

- Osiguravanje da je Lokacija usluge dostupna i pogodna za izvršenje usluge, posebno da je slobodna od predmeta koji sprečavaju ili mogu sprečiti izvršenje usluga. Profesionalac nije dužan uklanjati takve predmete kako bi obezbedio pravilno izvršenje svog zadatka. Ako takvi predmeti nisu uklonjeni, Profesionalac nije dužan, niti ovlašćen da ih ukloni i obavi uslugu, istovremeno nije odgovoran za bilo kakvo nepravilno izvršenje koje je posledica neuklanjanja takvih predmeta. Ovo ne važi ukoliko je Korisnik usluge iskazao interes u Upitu ili se saglasio sa Profesionalcem pre konačne potvrde cene za uslugu koja uključuje premestanje nameštaja ili drugih pokretnih predmeta i temeljno čišćenje nakon izvršenja profesionalnih usluga;

- Suzdržavanje od svih radnji koje sprečavaju izvršenje profesionalnih usluga;

- Korisnik usluge se slaže da proveri i pregleda prostor bez nepotrebnog odlaganja nakon završetka izvršenja usluga;

- U slučaju da je Korisnik usluge pravno lice, saglasan je da se obezbedi da se navedene obaveze poštuju od strane korisnika zgrade u kojoj se pružaju usluge.

 

6. 5. Ukoliko Korisnik usluge ne izmiri plaćanje za potvrđenu Narudžbenicu (tj. naknadu za pružene profesionalne usluge), Korisnik se saglašava da Profesionalcu plati ugovoreni penal u visini od 0,05% od iznosa koji nije plaćen za svaki dan kašnjenja ili deo dana kašnjenja.
 

7. Inspekcija profesionalnih usluga i postupanje po prigovorima
 

7. 1. S obzirom na prirodu obavljenih aktivnosti, Korisnik usluge ima pravo ukazati na nedostatke u radu Profesionalca čim budu uočeni, ali najkasnije na dan kada prostorije predaje Profesionalac, navodeći navedene nedostatke u Izveštaju o primopredaji koji opisuje konkretne nedostatke u profesionalnim uslugama, i slanjem kopije Izveštaja o predaji na e-mail adresu Adama koja je navedena na web stranici kompanije.
 

7. 2. Ukoliko prigovor nije podnet kako je opisano u prethodnom pasusu, smatraće se da je usluga pružena ispravno u skladu s Narudžbenicom.
 

7. 3. U slučaju latentnih nedostataka, Korisnik usluge ima pravo ukazati na nedostatke u obavljenom radu čim budu otkriveni. Nakon što Korisnik usluge prijavi skrivene nedostatke Adamu, dužan je organizovati alternativni termin za popravku što je pre moguće u roku od 30 dana od prijema prigovora.
 

7. 4. U slučaju da Profesionalac prouzrokuje štetu Korisniku uslugom kršenjem svojih ugovornih obaveza, Korisnik usluge ima pravo zahtevati nadoknadu takve štete od strane Profesionalca.
 

7. 5. Pre nego što se Profesionalcu dozvoli ulazak na Lokaciju usluge, Korisnik usluge treba bezbedno odložiti sve vredne i lomljive predmete. Adam nije odgovoran za gubitak ili oštećenje takvih predmeta.
 

8. Zaštita ličnih podataka
 

8. 1. Korisnik usluge daje svoj pristanak na obradu svojih ličnih podataka koje je dostavio Adamu u skladu sa članom 5. stavom 2. tačkom b) Zakona br. 110/2019 Sl., o zaštiti ličnih podataka. Relevantni lični podaci moraju se obrađivati kako bi se omogućilo izvršenje u skladu sa Upitom.
 

8. 2. Lični podaci Korisnika usluge mogu se preneti Profesionalcu koji je izrazio interes za pružanje usluga Korisniku usluge prema Upitu Korisnika usluge.
 

8. 3. Korišćenjem Adamove platforme, uključujući, ali ne ograničavajući se na podnošenje Upita, izražavate svoj pristanak na primanje komunikacije od strane Adama, uključujući SMS poruke, telefonske pozive, e-poštu i pisma. Možete povući svoj pristanak u bilo koje vreme.
 

8. 4. Adam će obavestiti Korisnika usluge o njihovom pravu pristupa ličnim podacima i pravu na ispravku ličnih podataka. Ako Korisnik usluge sazna ili veruje da Adam obrađuje njegove lične podatke na način koji krši Korisnikovo pravo na zaštitu privatnog i ličnog života ili u suprotnosti sa zakonom, posebno ako su lični podaci netačni s obzirom na svrhu njihove obrade, Korisnik usluge ima pravo zatražiti objašnjenje od Adama, ispravak situacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na blokiranje, ispravljanje, dopunu ili brisanje ličnih podataka.
 

8. 5. Korisnik usluge ovim daje izričitu saglasnost Adamu da primaju komercijalne poruke putem e-pošte u vezi sa Adamovim uslugama na e-adresu Korisnika usluge. Adam ovim obaveštava Korisnika usluge da može povući svoju saglasnost za takvo korišćenje e-adrese u bilo koje vreme.
 

8. 6. Adam može pružiti sve potrebne informacije likvidatoru osiguravajućih zahteva ili osiguravajućoj kompaniji u slučaju prigovora, spora ili konflikta koji mogu rezultirati osiguravajućim zahtevom, a u kojem su vi i nezavisni pružalac usluga strane, ako su takve informacije neophodne za rešavanje prigovora, spora ili konflikta.
 

8. 7. Korisnik usluge daje dozvolu profesionalcu da fotografiše ili snima video završenog posla i daje dozvolu Adamu da koristi ove materijale za svoju veb stranicu, Facebook, Google ili druge promotivne materijale ili svrhe.
 

9. Opšte i završne odredbe


9. 1. Ovi Uslovi i odredbe primenjuju se i na pojedinačne Ugovore o radu i Upite za profesionalne usluge.
 

9.2. Pravo koje vlada. Ovi Uslovi i odredbe biće regulisani zakonima Češke Republike.

9. 3. Usluge se pružaju "kako jesu" i "kako su dostupne". Adam se odriče svih izjava i garancija, bilo izričitih, neizravnih ili zakonskih, koje nisu posebno navedene u ovim Uslovima i odredbama.
 

9. 4. Osim toga, Adam ne daje nikakve izjave, garancije niti prihvata ikakve obaveze u vezi sa pouzdanošću, pravovremenošću, kvalitetom, prikladnošću ili dostupnošću usluga i bilo kojih usluga zatraženih korišćenjem naših usluga, niti garanciju da će usluge biti neprekidne i bez grešaka.
 

9. 5. Adam ne garantuje kvalitet, prikladnost, sigurnost ili dostupnost Profesionalca.
 

9. 6. Korisnik usluge daje svoj izričiti prethodni pristanak u skladu sa drugom rečenicom člana 1897. češkog Građanskog zakonika na dodelu prava koja proizlaze iz Upita trećoj strani koju je odabrao Adam pod uslovom da se obaveze koje proizlaze iz Upita prenesu na istu osobu ili subjekt istovremeno. Ako je potrebno, Korisnik usluge se takođe slaže da da pristanak prema prvoj rečenici ovog odeljka u odgovarajućem obliku trećoj strani koju je odabrao Adam.
 

9. 7. Korisnik usluge izjavljuje da je pročitao i saglasan je sa ovim Uslovima i odredbama.
 

9. 8. Ovi Uslovi i odredbe su stupile na snagu 1. avgusta 2020. godine.

bottom of page